Algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden Europile B.V.

Definities:

 1. Verkoper: Europile, gevestigd te Steenbergen, hierna te noemen "EP".
  Koper: iedere (rechts)persoon die met EP een (koop)overeenkomst heeft gesloten terzake van door EP te leveren producten, hierna te noemen "de Koper".

Toepasselijkheid EP voorwaarden/Offertes/Totstandkoming overeenkomst:

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en later daarop voortbouwende overeenkomsten terzake van door EP te leveren produkten/zaken tussen EP en de Koper worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Bedingen in de overeenkomst tussen EP en de Koper die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden zijn ongeldig, tenzij deze door EP uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Zowel door het geven van orders als door het in ontvangst nemen van door EP geleverde zaken wordt de Koper geacht met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. Een verwijzing door de Koper naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door EP niet aanvaard en geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze verkoop- en leve ringsvoorwaarden.
 4. Alle offertes door of vanwege EP gedaan zijn vrijblijvend; zowel ten aanzien van zaken, prijzen, hoeveelheden als levertijd; afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en/of gewichten in prijscouranten en offertes, zijn slechts indicaties: voor afwijkingen is EP niet aansprakelijk. Toezending van prijslijsten door EP is niet als offerte te beschouwen en verplicht niet tot levering.
 5. Bestellingen naar aanleiding van offertes van EP of anderszins gedaan, evenals eventuele wijzigingen of annuleringen van zulke bestellingen, kunnen alleen als door EP geaccepteerd en voor EP bindend worden beschouwd, indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd door (een daartoe bevoegde werknemer van) EP.
 6. De overeenkomst met Koper wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke aanvaarding door EP, dat wil zeggen middels een door EP aan Koper gerichte orderbevestiging.

Prijzen:

 1. In het algemeen zijn de op de dag van aflevering der zaken geldende prijzen zoals vastgesteld door EP als bindend te beschouwen. Indien na de schriftelijke aanvaarding en bevestiging van een order van de zijde van EP, zich wijzigingen mochten voordoen, in het binnen- en/of buitenland, waardoor de kostprijs hoger wordt dan deze ten tijde van de bevestiging der order was (bijvoorbeeld op grond van wijzigingen in grondstofprijzen, transporttarieven, belastingtarieven, lonen, salarissen, sociale lasten), is EP gerechtigd alle kostprijsverhogende faktoren door te berekenen aan de Koper, ook indien de prijsverhoging reeds voorzienbaar was op het ogenblik van de totstandkomen der overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief emballage.

Levertijd:

 1. Levertijden worden steeds naar beste weten door EP opgegeven en zijn steeds als streeftijden te beschouwen, nimmer als fatale termijnen. Voor onverhoopte overschrijdingen daarvan aanvaardt EP geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der zaken te weigeren. Evenmin kan de Koper EP uit dien hoofde verplichten tot enigerlei vergoeding, noch terzake van directe schade, noch terzake van gevolgschade.
 3. Indien EP door overmacht of enige andere oorzaak buiten haar schuld het overeengekomene niet (tijdig) kan leveren dan wel indien (tijdige) levering in redelijkheid niet van EP gevergd kan worden, dan heeft EP de keuze om de levering uit te stellen dan wel om de overeenkomst te ontbinden; voorts is EP niet aansprakelijk voor de ten gevolge van de te late levering door de Koper direkt of indirekt geleden schade. Koper vrijwaart EP jegens aanspraken van derden terzake van niet tijdig leveren door EP .

Verzending, plaats van aflevering:

 1. De levering van de overeengekomen zaken (waarbij onder levering ook is te verstaan het intern transport binnen EP en het aldaar verpakken, laden en lossen) geschiedt voor rekening en risico van de Koper, c.q. diens afnemer of ontvanger.
 2. EP behoudt zich het recht voor om de wijze van het vervoer en het vervoermiddel zelf te kiezen: bij belemmeringen of tijdelijke stoornis bij het door EP gekozen vervoermiddel is EP echter niet verplicht een ander te laten bezigen.
 3. De Koper, c.q. diens afnemer of ontvanger is gehouden om direkt na aankomst de afgeleverde zaken te controleren en om in geval van vermissing of beschadiging tijdig een schriftelijk voorbehoud te maken bij de vervoerder en om zich het recht tot verhaal bij de vervoerder voor te behouden.
 4. Indien zaken, welke ter verzending en aflevering gereed zijn, ten gevolge van overmacht aan de zijde van EP, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, is EP gerechtigd deze voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te vorderen als had levering plaatsgevonden. EP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Koper lijdt ten gevolge van de hierboven omschreven omstandigheid.

Kredietwaardigheid/Opschorting/Ontbinding:

 1. Iedere overeenkomst wordt door EP aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper op grond van de door EP in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Koper verklaart alle medewerking te verlenen aan het onderzoek naar diens kredietwaardigheid.
 2. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is EP te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Koper op verzoek en ten genoege van EP zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al diens verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de afnemer om de gevraagde zekerheid te stellen geeft EP het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van EP op vergoeding van onkosten en winstderving. Voorts is de Koper door het enkel verstrijken van een betalingstermijn van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van EP onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan EP toekomende rechten. EP is daarnaast gerechtigd om alle leveringen op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan, danwel om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. Onverminderd de overige aan EP toekomende rechten, wordt de overeenkomst in ieder geval geacht ontbonden te zijn ingeval de Koper in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren, danwel indien tot stillegging of liquidatie van Koper's bedrijf is besloten.

Wijze van betaling:

 1. Behoudens afwijkende overeenkomst geschieden alle leveringen à contant of onder rembours, onverschillig of de bestelling in haar geheel of in gedeelten wordt uitgevoerd. Van het ogenblik der verzending af is alle risico voor de Koper. Betaling dient te geschieden bij aflevering.
 2. Betalingen, welke niet tegen aflevering geschieden, moeten op een door EP aan te wijzen bankrekening worden overgemaakt. Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet als een deel van het verkochte wordt geleverd.
 3. Tegen kostprijs berekende emballage kan door EP worden teruggenomen, mits onbeschadigd en franco retour ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle door EP geleverde zaken blijven eigendom van EP totdat alle vorderingen die EP uit welke hoofde dan ook, gebaseerd op deze overeenkomst, op de Koper heeft, zijn voldaan. EP is te allen tijde gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen indien de Koper niet stipt aan al zijn verplichtingen voldoet. De Koper dient hiertoe zijn gebouwen en terreinen voor EP open te stellen en EP te allen tijde toegang te verlenen. De Koper dient de zaken, waarvan hij, tengevolge van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud nog geen eigenaar is geworden, gescheiden te bewaren van de zaken die reeds in zijn eigendom zijn overgegaan. Ingeval van terugname van de zaken door EP ten gevolge van het niet op stipte wijze nakomen van zijn verplichtingen jegens EP door de Koper geldt de overeenkomst tussen EP en de Koper als ontbonden per de datum van terugname van de zaken, onverminderd het recht van EP om vergoeding van kosten, rente en gederfde winst te vorderen.

Rente, buitengerechtelijke incassokosten, compensaties:

 1. Indien de Koper in gebreke blijft op de vervaldatum zoals op de factuur vermeld te betalen, zal met ingang van die dag een rente door hem verschuldigd zijn ad 1% per maand, terwijl vanaf dat moment alle door EP gemaakte kosten, die van juridische en andere bijstand zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk tot het bedrag van werkelijk gemaakte kosten daaronder begrepen, ten laste van de Koper komen.
 2. Koper doet tegenover EP afstand van ieder hem anders mogelijkerwijs toekomend recht op compensatie. Aan EP blijft steeds het recht op compensatie behouden.

Reclames

 1. Reclames betreffende leveringen moeten uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst der zaken én voordat met be- of verwerking een begin is gemaakt, schriftelijk bij EP worden ingediend; na verloop van deze termijn is EP niet meer gehouden deze in behandeling te nemen. Ingeval het gebrek niet direct bij aflevering voor de Koper kenbaar kon zijn dient reclame schriftelijk binnen acht (8) dagen na openbaring van het gebrek plaats te vinden. Indien een klacht wordt erkend, dan heeft EP de keuze om de geleverde zaken te vervangen of het faktuurbedrag te krediteren zonder gehouden te zijn om tot vervanging van de zaken over te gaan.

Exoneratie, overmacht:

 1. Indien overmacht aan de zijde van EP de uitvoering van de order verhindert heeft EP het recht de betreffende order geheel of gedeeltelijk te annuleren. Ingeval van annulering van de zijde van EP, als in de vorige zin bedoeld, is EP niet aansprakelijk voor de eventueel voor de Koper daaruit voortvloeiende schade. EP is niet aansprakelijk voor schade die de Koper lijdt tengevolge van het niet, of niet op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst van de zijde van EP, tenzij aan EP terzake van het niet of niet op de juiste wijze nakomen van de overeenkomst grove schuld of opzet kan worden verweten.
 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en de eisen van redelijkheid en billijkheid, is EP niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is EP in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Is overeengekomen dat de Koper de zaken aan de fabriek of het magazijn zal keuren of doen keuren, en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen acht dagen nadat hij daartoe in de gelegenheid is gesteld, dan worden de zaken geacht definitief te zijn aanvaard. De kosten van een keuring zijn voor rekening van de Koper. Eventuele afkeuring brengt voor EP ten hoogste een verplichting mee tot vervanging, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Tevens is EP niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons produkt, indien;
  1. EP het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
  2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop EP het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
  3. EP het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor EP is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van EP `s bedrijf;
  4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
  5. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop EP het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
  6. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt. De aansprakelijkheid van EP wordt (mede) beoordeeld op grond van EP's produkt-/bedrijfsschade verzekeringen alsmede de Wet Produktenaansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door EP aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto- factuurwaarde van het geleverde. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door EP en/of de assuradeur(en) van EP wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Koper EP uitdrukkelijk en volledig. EP is niet aansprakelijk voor schade, welke ten gevolge van welke oorzaak dan ook, na levering der zaken, met inbegrip van het gebruik daarvan door wie ook, aan de afnemer of aan derden, in persoon of goederen ontstaat.
 3. Overmacht is in ieder geval aanwezig in de navolgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstakingen, uitsluitingen, verkeersstoornis, verlies of beschadiging tijdens transport, ziekte van personeel, het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers en alle andere buiten de directe controle van EP liggende omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

Bevoegde rechter, toepasselijk recht:

 1. Alle onverhoopte geschillen, welke tussen EP en Koper of afnemer mochten rijzen naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden gevoerd voor de bevoegde rechter, tenzij wordt overeengekomen zulk een geschil te beslechten overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 2. De overeenkomst tussen EP en de Koper wordt beheerst door Nederlands recht.

About Europile

Europile B.V.

 • Europile is a dynamic trading company dealing in new and used steel sheet piling.